Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SMART-SPORT.PL

 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Smart Sport ;
 4. Sklep internetowy (Sklep)– serwis internetowy dostępny pod adresem smart-sport.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar– produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą Smart Group Michał Dyba, NIP:6342317944, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej– ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;
 10. Produkt- towar zakupiony w sklepie internetowym smart-sport.pl;
 11. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem smart-sport.pl .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod nazwą Smart Sport, prowadzony jest przez firmę Smart Group Michał Dyba, NIP:6342317944.

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. przeglądarka internetowa 
 2. minimalna rozdzielczość ekranu1024x768

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu smart-sport.pl oraz sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Smart Group Michał Dyba, NIP:6342317944 może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Smart Group Michał Dyba, za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Smart Group Michał Dyba.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Smart Group Michał Dyba, 
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową smart-sport.pl, dokonać wyboru przedmiotów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. wybranej metody płatności,
 4. wybranego sposobu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Smart Group Michał Dyba, Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest PayPro S.A.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzający Złożenie zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Gromadzenie i przetwarzanie  danych osobowych 

Postanowienia ogólne  

5.1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO jest Michał Dyba wykonujący działalność gospodarczą pod nazwą Smart Group Michał Dyba pod adresem ul. Słowiańska 8, 43-180 Orzesze, NIP:6342317944, REGON:241265068; adres e-mail: info@smartsport.com.pl, telefon: +48 504070082.


5.2. Administrator w myśl art. 32 ust. 1 RODO przestrzega zasady ochrony danych osobowych oraz stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapobieżenia przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzoną działalnością.


5.3. Podanie przez klienta danych osobowych dobrowolne, ale jest warunkiem do zawarcia umowy, której przedmiotem są usługi świadczone przez administratora lub oferowane przez niego produkty. Klient jest zobowiązany do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych jest niemożność skorzystania z oferty administratora.   

 Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych  

 5.4. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie i realizacja umów sprzedaży, których przedmiotem są produkty oferowane przez administratora danych w jego sklepie internetowym;
 2. świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych na stronach internetowych administratora danych;
 3. przesyłanie informacji marketingowych dotyczących oferty produktowej lub usługowej administratora danych;
 4. udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane do administratora danych za pomocą formularzu kontaktu dostępnego na jego stronach internetowych lub pocztą elektroniczną.

5.5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO dla celów, o których w ust. 1 lit. a – b;
 2. art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO dla celów, o których mowa w ust. 1 lit. c – d.

 Odbiorcy danych. Przekazywanie danych do państw trzecich

5.6. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być podmioty pośredniczące w dostawach lub realizujące dostawy do osób dokonujących zakupów produktów administratora danych oraz operatorzy płatności elektronicznych.

5.7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw leżących poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.  

Okres przechowywania danych osobowych  

5.8. Administrator danych przechowuje dane osobowe  bez ograniczenia czasowego w celu realizacji programu lojalnościowego i ofert specjalnych dla stałych klientów.

5.9 Dane są usuwane bezzwłocznie  w przypadku cofnięcia przez Klienta zgody na ich przetwarzanie lub żądania ich usunięcia o ile nie będą tego zabraniały inne przepisy prawa.

Dla danych osobowych znajdujących się na dokumentach rozliczeniowych (faktury) zgodnie z ustawą o rachunkowości minimalny okres przechowywania wynosi 5 lat.

Uprawnienia osoby, której dane dotyczą  

5.9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

5.10 Każda osoba, która uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane przez administratora z naruszeniem przepisów RODO, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Profilowanie  

5.11. Dane osobowe uzyskane przez administratora danych mogą zostać przetwarzane w sposób automatyczny – w tym w formie profilowania. Profilowanie danych osobowych dokonywane przez administratora danych polega na ocenie wybranych informacji o osobie, której dane dotyczą dla celów analizy i prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań, w szczególności dla możliwości przekazywania osobie, której dane dotyczą spersonalizowanej oferty.   Automatyczne przetwarzanie danych dokonywane przez administratora danych nie rodzi dla osoby, której dane dotyczą żadnych skutków prawnych. Osoba, której dane dotyczą może w każdym czasie wnieść sprzeciw wobec zautomatyzowanego przetwarzania jej danych.  

Wykorzystanie danych osobowych.

5.12. Smart Group Michał Dyba jako Administrator danych zapewnia ich zabezpieczenie przed nieautoryzowanym dostępem oraz zobowiązuje się do ich wykorzystania  jedynie w celu realizacji zamówienia oraz zapewnienia wsparcia pozakupowego (prośba o zaopiniowanie zakupionych produktów oraz obsługa gwarancyjna).

5.14. Smart Group Michał Dyba w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi po zakupowej może w ciągu 14 dni od daty wysłania zamówienia wysłać e-maila na adres podany w zamienieniu z prośbą o zaopiniowanie zakupionych produktów. Klient opiniujący zakupiony produkt wyraża zgodę na opublikowanie wystawionej opinii w sklepie.

5.15. Smart Group Michał Dyba może wykorzystać dane osobowe w celu komunikacji marketingowej jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na zapisanie się do listy Newsletter z uczestnictwa w której można w dowolnej chwili zrezygnować korzystając z funkcji "Wypisz się z newslettera" w module Newslettera lub napisania stosownego komunikatu na adres info@smartsport.com.pl .

6. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub pocztową. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

6.3. Termin realizacji dostawy przez firmę kurierską wynosi od 1 do 4  dni roboczych licząc od dnia wysłanie paczki do Klienta. Jest to  deklarowany czas dostawy przez przewoźników a nie gwarantowany i może ulec wydłużeniu w zależności od obciążenia firmy przewozowej. 

6.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu smart-sport.pl oraz sporządzić jego wydruk.

6.5. Przesyłki powyżej 30 kg dostarczane są pod wskazany adres - kurier nie ma obowiązku wnoszenia ich do mieszkania chyba że zostanie wykupiona w firmie przewozowej opcja rozładunku (potrzebę taką należy zgłosić obsłudze sklepu przed zakupem towaru).

6.6. Obowiązkiem klienta jest sprawdzenie kompletności przesyłki podczas odbioru paczki od kuriera, a w razie jakichkolwiek braków lub uszkodzeń należy w obecności kuriera spisać protokół braku/uszkodzenia. Dokument ten jest podstawą do roszczeń reklamacyjnych w firmie przewozowej.  

 7. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

7.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

 1. przelewem na numer konta bankowego 37 1050 1634 1000 0097 4647 0740,
 2. płatnością w systemie przelewów elektronicznych,
 3. zapłata kartą płatniczą, 
 4. podczas odbioru paczki (przesyłka pobraniowa).

7.3. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 8. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

8.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres kontaktowy Sklepu. Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zwrotów, wymian towarów i reklamacji zamieszczono na stronie: Zwroty i reklamacje.

8.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru do Klienta.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za nie zawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, Prowadzący dokona zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz z kosztem wysyłki (w kwocie najniższej dostępnej w sklepie  dla danego przedmiotu) na wskazany przez konsumenta numer konta bankowego w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zwróconego towaru.

8.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu, bez śladów użytkowania oraz w oryginalnym opakowaniu – w sposób umożliwiający dalszą odsprzedaż towaru innym Klientom.

8.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 9. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Smart Group Michał Dyba jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

9.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@smartsport.com.pl . Smart Group Michał Dyba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do  14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Dodatkowe informacje oraz formularze dotyczące zwrotów, wymian towarów i reklamacji zamieszczono na stronie: Zwroty i reklamacje.

9.3. W przypadku widocznych uszkodzeń paczki podczas transportu Klient zobowiązany jest do spisania, w obecności kuriera, protokołu uszkodzenia. Protokół ten powinien zawierać opis uszkodzenia oraz podpis kuriera. Dokument jest sporządza w 2 kopiach - 1 z kopii otrzymuje Klient. Dokument tan potwierdza uszkodzenie paczki podczas transportu i jest konieczny w celu złożenia reklamacji usługi kurierskiej i skorzystania z odszkodowania. 

9.4. Smart Group Michał Dyba jako sprzedawca w ramach usługi gwarancyjnej zapewnia:

 1. bezpłatne naprawienie uszkodzenia powstałego na skutek wady konstrukcyjnej,
 2. w przypadku braku możliwości naprawienia reklamowanego Produktu wymianę na nowy produkt o takiej samej lub wyższej wartości,
 3. w przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany Produktu na zwrot równowartości reklamowanego Produktu.

9.5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zaprzestania użytkowania Produktu w którym powstało uszkodzenie oraz zgłoszenia reklamacji zgodnie z obowiązującą procedurą reklamacyjną. Dalsze użytkowanie uszkodzonego Produktu skutkujące pogłębieniem uszkodzenia lub powstaniu nowych uszkodzeń skutkować może odmową przyznania usług gwarancyjnych.

 10. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Smart Group Michał Dyba podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Smart Group Michał Dyba, ul. Słowiańska 8, 43-180 Orzesze,  lub przy użyciu formularza kontaktowego lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@smartsport.com.pl .

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Smart Group Michał Dyba zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 11. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Smart Group Michał Dyba a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Smart Group Michał Dyba a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Smart Group Michał Dyba.

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.